Exekuční činnost :
 

Postavení exekutora a oprávnění exekutora:

V souladu se zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen E.ř.) byl JUDr. Milan Makarius jmenovacím dekretem ministra spravedlnosti České republiky ze dne 31. 8. 2010 jmenován dnem 1. 9. 2010 soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha -Západ.
V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního řádu.
Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.
Exekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu.

Postup oprávněného a exekutora:

Oprávněný, který je držitelem exekučního titulu se může obrátit s návrhem na nařízení exekuce na soudního exekutora. K dispozici jsme každému oprávněnému, který se může na nás obrátit prostřednictvím výše uvedených komunikačních kanálů.
Exekutor s oprávněným uzavře Smlouvu o provedení exekuce, která upravuje vzájemný vztah mezi exekutorem a oprávněným a řeší podstatné otázky jejich vzájemného právního vztahu.
Současně s uzavřením smlouvy podá oprávněný u soudního exekutora nebo u příslušného soudu návrh na nařízení exekuce. Doporučujeme podat tento návrh na nařízení exekuce přímo u exekutora. Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi nebo exekučnímu soudu. Exekučním soudem je věcně a místně příslušný soud podle § 45 E.ř.
Exekutor, kterému došel návrh oprávněného na nařízení exekuce, předloží tento návrh spolu s exekučním titulem do 15 dnů exekučnímu soudu a požádá ho o udělení pověření k provedení exekuce.
Soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce. E.ř. stanoví přesná pravidla pro doručování usnesení o nařízení exekuce. Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem, kromě výjimek stanovených v § 44 odst.7 E.ř.. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Současně i Smlouva o provedení exekuce, kterou uzavřel oprávněný s exekutorem nabude účinnosti dnem, kdy je usnesení o nařízení exekuce, kterým se exekutor pověřuje provedením exekuce, doručeno exekutorovi.
Exekutor pověřený provedením exekuce činí i bez návrhu úkony směřující k jejímu provedení. I bez součinnosti s oprávněným zabezpečuje zmapování a zajištění majetkové podstaty povinného s využitím všech oprávnění daných mu zákonem, pokud se jedná o vynucení peněžitého plnění od povinného. Pokud povinnost uložená povinnému v exekučním titulu zní na nepeněžité plnění činí vhodné úkony k vynucení tohoto nepeněžitého plnění.Exekutor na základě zjištěných skutečností posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena a vydá exekuční příkaz ohledně majetku povinného, který má být exekucí postižen. Majetek, který je postižen exekučním příkazem nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Exekuci ukládající povinnému poskytnutí peněžitého plnění exekutor podle podmínek konkrétního případu provede:

 1. Srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 2. Přikázáním pohledávky
 3. Prodejem movitých věci
 4. Prodejem nemovitostí
 5. Prodejem podniku

Exekuci postižením jiných majetkových práv lze provést:

 1. Postižením podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti
 2. Postižením členských práv a povinností povinného jako člena v družstvu
 3. Exekuci lze vést za podmínek uvedených v § 64 E.ř. i na patenty, průmyslové vzory a ochranné známky, které byly povinnému uděleny a jsou pro něj zapsány v patentovém rejstříku, v rejstříku průmyslových vzorů nebo v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví a na licence (souhlasy) k využívání vynálezu chráněného patentem, licence k využívání průmyslového vzoru chráněného osvědčením a licence k užívání ochranné známky, které povinný poskytl třetím osobám
 4. Exekuci prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku lze provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí

Exekuci ukládající povinnému poskytnutí nepeněžitého plnění podle povahy věci exekutor provede:

 1. Vyklizením
 2. Odebráním věci
 3. Rozdělením společné věci
 4. Provedením prací a výkonů

V závislosti od zvolených způsobů provádění exekuce a podle okolností konkrétního případu se uspokojují pohledávky oprávněného a náklady exekuce.
Exekutor provádí všechny úkony efektivně a pružně tak, aby bylo dosaženo cíle a smyslu exekuce na plné uspokojení práv a zákonem chráněných nároků oprávněného.