Informace o zpracování osobních údajů pro osoby vstupující do prostor Exekutorského úřadu – kamerový systém

dle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


1.       TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Milan Makarius, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5, IČ: 72075074, e-mail: podatelna@eupz.cz, tel. + 420 257 210 151, webové stránky: www.eupz.cz (dále jen „Správce“).

2.       KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Tomáš Vrtiška, Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5, e-mail: poverenec@eupz.cz, tel. + 420 603 821 145 (dále jen „Pověřenec“). Kontaktní údaje Pověřence jsou uvedeny rovněž na webových stránkách Správce www.eupz.cz pod záložkou „KONTAKT“.

3.       ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování

Osobní údaje osoby vstupující do prostor Exekutorského úřadu, jenž je fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), které Správce získal jiným způsobem než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti Exekutorského úřadu a jeho zaměstnanců a dále k zajištění ochrany majetku Správce. Kamerový systém slouží především k monitoringu osob vstupujících do prostor Exekutorského úřadu, když umožňuje pověřeným zaměstnancům Správce reagovat na příchozí osoby ještě předtím, než bude těmto osobám umožněn vstup do prostor Exekutorského úřadu.

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je oprávněný zájem Správce na zajištění bezpečnosti Exekutorského úřadu a jeho zaměstnanců, a na ochraně majetku Správce. Kamerový systém zaznamenává pouze obrazový záznam. Kamerový systém zabírá centrální chodbu Exekutorského úřadu a vstupní prostor. Přístup k přenosu a záznamu z kamerového systému mají pouze pověření zaměstnanci Správce. Záznam z kamerového systému je uchováván po dobu sedmi dní a je uchováván na serveru Správce. Vzhledem k výše uvedenému dochází při používání kamerového systému pouze k minimálním zásahům do práv Subjektu údajů.

4.       ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu potřebném k zajištění bezpečnosti Exekutorského úřadu a jeho zaměstnanců, a dále k zajištění ochrany majetku Správce.

5.       KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

·         Fyzická podoba Subjektu údajů včetně zobrazení obličeje Subjektu údajů.

 

6.       PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

·         Zpracovatelé osobních údajů:

o   Ing. Jan Vondra, správce počítačové sítě.

o   V případě bezpečnostního incidentu rovněž dodavatel kamerového systému – JABLOTRON SECURITY a.s. a servis bezpečnostního systému – Jaromír Čížek – " H C M ".

·         Další příjemci:

o   Pověření zaměstnanci Správce.

o   V případě bezpečnostního incidentu rovněž orgány činné v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

7.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu sedmi dní, následně budou automaticky smazány.

8.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR, jejich opravu nebo výmaz dle čl. 16 a 17 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Subjekt údajů může vznést námitku proti zapracování osobních údajů, které je založeno na veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo oprávněném zájmu Správce dle čl. 21 GDPR.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Kontaktní údaje ÚOOÚ jsou uvedeny na webových stránkách Správce www.eupz.cz pod záložkou „KONTAKT“.

9.       ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ

Kamerový systém snímající centrální chodbu Exekutorského úřadu a vstupní prostor.

10.    AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Správce nemá v úmyslu provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.