Informace o zpracování osobních údajů PRO TŘETÍ osoby dotčené činností soudního exekutora

dle čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


1.       TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Milan Makarius, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5, IČ: 72075074, e-mail: podatelna@eupz.cz, tel. + 420 257 210 151, webové stránky: www.eupz.cz (dále jen „Správce“).

2.       KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Tomáš Vrtiška, Plzeňská 276/298, 151 23 Praha 5, e-mail: poverenec@eupz.cz, tel. + 420 603 821 145 (dále jen „Pověřenec“). Kontaktní údaje Pověřence jsou uvedeny rovněž na webových stránkách Správce www.eupz.cz pod záložkou „KONTAKT“.

3.       ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel zpracování

Osobní údaje třetích osob dotčených činností soudního exekutora a jejich zástupců, jež jsou fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), které Správce získal od Subjektu údajů nebo jiným způsobem než od Subjektu údajů, jsou zpracovávány za účelem řádného výkonu exekuční a jiné činnosti soudního exekutora v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění právní povinnosti, výkon veřejné moci a v případě jiné činnosti soudního exekutora rovněž plnění smlouvy.

4.       ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu potřebném k řádnému výkonu exekuční a jiné činnosti soudního exekutora v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy.

5.       KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

V případě třetích osob, dotčených činností soudního exekutora, jsou zpracovávány především údaje nutné pro ověření totožnosti dané osoby a její kontaktní údaje. Jedná se zejména o následující osobní údaje:

Příjemci žádostí o poskytnutí součinnosti, případně jimi pověřené fyzické osoby

·         jméno, příjmení, titul, obchodní firma,

·         identifikační číslo,

·         kontaktní adresa, adresa sídla, adresa pobytu,

·         pracovní zařazení,

·         telefonní číslo, e-mailová adresa,

·         číslo bankovního účtu.

Třetí osoby nahlížející do exekučních spisů

·         jméno, příjmení, titul,

·         datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, číslo občanského průkazu (případně jiného dokladu totožnosti),

·         adresa pobytu, adresa sídla, kontaktní adresa.

Třetí osoby činící podání do exekučních spisů

·         jméno, příjmení, titul,

·         datum narození, identifikační číslo,

·         adresa trvalého pobytu, adresa sídla, kontaktní adresa,

·         pracovní zařazení,

·         telefonní číslo, e-mailová adresa.

Třetí osoby dotčené provedením exekuce prodejem movitých věcí, vyklizením, odebráním věci, provedením prací a výkonů (např. rodinní příslušníci účastníků řízení, nájemníci, pachtýři a výměnkáři, příslušníci PČR)

·         jméno, příjmení, titul,

·         datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, číslo občanského průkazu (případně jiného dokladu totožnosti),

·         adresa pobytu, adresa sídla, kontaktní adresa,

·         telefonní číslo, e-mailová adresa,

·         audiovizuální záznam o prohlídce bytu,

·         jméno, příjmení, hodnost, služební číslo příslušníka PČR.

Třetí osoby dotčené provedením exekuce prodejem nemovitých věcí, (např. rodinní příslušníci účastníků řízení, nájemníci, pachtýři a výměnkáři, oprávnění z předkupního práva)

·         jméno, příjmení, titul,

·         datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, číslo občanského průkazu (případně jiného dokladu totožnosti),

·         adresa pobytu, adresa sídla, kontaktní adresa,

·         telefonní číslo, e-mailová adresa.

Soudní znalci a jejich konzultanti

·         jméno, příjmení, titul,

·         identifikační číslo,

·         adresa trvalého pobytu, adresa sídla, kontaktní adresa,

·         číslo bankovního účtu.

 

6.       PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

·         Zpracovatelé osobních údajů:

o   AURA, s.r.o., Informační systém Soudní exekutor,

o   e-drazby.cz s.r.o., dražební portál elektronických dražeb,

o   Ing. Taťána Šmejkalová, účetní,

o   Ing. Jan Vondra, správce počítačové sítě,

o   Česká pošta, s.p.,

o   iDEMAX s.r.o., správce elektronické vývěsky, správce webových stránek.

Správce dále předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

7.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k řádnému výkonu exekuční činnosti nebo jiné činnosti soudního exekutora v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejícími právními předpisy, tj. vždy minimálně po dobu trvání exekuce nebo po dobu provádění jiné činnosti soudního exekutora. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu, po kterou je Správce povinen ty, které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (účetní a daňové předpisy; zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; občanský soudní řád; exekuční řád a stavovské předpisy).

Podle čl. XIII odst. 2 a 3 skartačního řádu (příloha č. 7 ke stavovskému předpisu Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 05. 2002, kancelářský řád) činí skartační lhůta:

·         u exekutorských zápisů 70 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl exekutorský zápis sepsán,

·         u veškerých listin a dokumentů vzniklých z činnosti soudního exekutora nebo soudu, pokud jsou veřejnými listinami, 50 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s tímto dokumentem či listinou uložen do spisovny,

·         u všech ostatních písemností vzniklých z činnosti soudního exekutora 10 let, a počne běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v němž byl spis s touto písemností uložen do spisovny.

 

8.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR, jejich opravu nebo výmaz dle čl. 16 a 17 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Subjekt údajů může vznést námitku proti zapracování osobních údajů, které je založeno na veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo oprávněném zájmu Správce dle čl. 21 GDPR.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Kontaktní údaje ÚOOÚ jsou uvedeny na webových stránkách Správce www.eupz.cz pod záložkou „KONTAKT“.

9.       ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ (pro případ, že osobní údaje nejsou získány přímo od Subjektu údajů)

Sdělení účastníků exekučního řízení a třetích osob. Sdělení státních orgánů.

Odpovědi na žádosti Správce o poskytnutí součinnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Lustrace Subjektu údajů ve veřejných rejstřících a katastru nemovitostí.

Lustrace Subjektu údajů prostřednictvím internetu.

10.    AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Správce nemá v úmyslu provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.